בס"ד

בס"ד

בתי התפילין – 19 שאלות ותשובות בדינים והלכות

ניווט מהיר

ענינו על שאלות נפוצות לגבי בתי התפילין – של ראש ושל יד.

1. בתפילין של ראש, האם בתי התפילין צריכים להיות פרודים זה מזה?

"חריץ שבין הבתים צריך שיגיע עד התפר" (שו"ע ל"ב מ'), והגר"א והחתם סופר החמירו בזה אף לעכובא.
כדי שלא יתקלקלו הבתים עדיף שיהיה רוב פרוד, היינו שישים דבק בקציצה בחצי התחתון ובפנים.
ומ"מ גם אם הדביק לגמרי ונשאר בראש הקציצה מופרד רק מעט, יש להכשיר.

2. האם בית של ראש ושל יד צריכים להיות תואמים ושווים זה לזה בגודלם?

כלל לא, וכן אין בזה שום הידור.

3. האם בתי התפילין הצבועים יפה נחשבים מהודרים יותר?

"מצוה ליפותן מבחוץ ומבפנים" (רמ"א ל"ב ד').
משמע ש"זה א-לי ואנווהו" במצוות נוהג גם בדברים שאינם נראים לעין.
ומטעם זה אין לעשות סימנים לזיהוי התפילין אף במקום מוסתר.

4. מה דינו של חריץ מזויף (חריץ בתפילין של ראש שלא במדויק במקום של החריץ האמיתי?)

התפילין פסולות. ומ"מ אם בחלק העליון של הקציצה החריצים מדויקים – כשר (שו"ע ל"ד מ').

5. האם רשאי להדביק התיתורא לאחר התפירה?

מעיקר הדין מותר (ביה"ל ל"ד נ"א "יתפור"). ומ"מ יש מחמירים (חזו"א י"א י').

6. עד כמה צריך שריבועי הבתים יהיו מדויקים?

יש להקפיד כי בתי תפילין לא יראה שינוי הריבוע בעין, ושינוי עד מ"מ אחד אינו ניכר ואינו פוסל.
ויש להדר שלא יהיה שינוי יותר מ-1%, היינו 0.3-0.4 מ"מ.

7. מה צריך להקפיד במטלית שכורך בה את הפרשיות?

לכתחילה צריך שתהא ללא סימונים ואותיות. בנוסף, שתהיה רחבה מספיק שתקיף את כל רוחב הפרשיה (משנה"ס כ"ב, ג'). כמו כן, אין להחליף מטלית מפרשה לפרשה ואין צריך שיהיה מקלף המעובד לשמה (מ"ב, ל"ב, ר"י).

8. מהו הידור "מכוונות"?

שהגיד שעובר בין הבתים נראה מחוץ לבית. לצורך כך עושים נקבים בבסיס הקציצה (בתחתית כל חריץ שבין הבתים) ובהם מעבירים את הגיד. זהו הידור חשוב, מכיוון שהרבה מהראשונים סוברים שהטעם שצריך להעביר חוט התפירה בין הבתים הוא כדי שיהיה ניכר וברור שהבתים פרודים זה מזה.
בנוסף, בבתים "מכוונות" ניכר שהחריץ מדויק ו"מכוון" כנגד החריץ האמיתי, שאם לא כך, החריץ שבעל המלאכה עושה יסטה ולא יגיע לנקבים שעובר בהם הגיד.

9. האם יש להקפיד לרבע הבית שלא באמצעות מכונה חשמלית?

אין להקפיד בזה, לפי שגם ריבוע הנעשה במכונה נחשב כח גברא (מנחת שלמה ח"ב ד' ט').

10. אם נקבי התפירה גדולים מידי (כמו שמצוי לרוב בבתי תפילין הפשוטים), האם התפילין כשרות?

אם ניכר ריבוע התפירה של בתי התפילין – כשר, אע"פ ששני החוטים העוברים בכל נקב אינם נוגעים זה בזה ולכתחילה צריך להיזהר בזה.

11. האם אפשר למלא הפגימות בתיתורא באבקת עור?

לכתחילה אין להשלים ריבוע התיתורא ויש שמתירים (מנחת יצחק ח"ו א)
ויש להקפיד הקפדה יתירה בתיתורא  – מאחורי הקציצה סמוך למעברתא  – שמצויים שם בעיקר קפלים וחריצים הפוסלים ריבוע התיתורא.

12. מהו שיעור גודל התפילין?

תיתורא (ללא המעברתא) – "לכתחילה לא יעשה אותם קטנים מאצבעיים על אצבעיים" (מ"ב ל"ב, מ"א). לפי הגרח"נ שיעורם 4 ס"מ ולפי החזו"א 5 ס"מ.
קציצה – יש מהדרין ששיעור זה יהיה בקציצה.                                                                                      גובה הבתים – אין לו שיעור (רמ"א ל"ב, ל"ט) ויש מהדרין שהגובה יהיה כמידת אורכו ורחבו (דברי יציב א' כ"ב, כדמשמע מהרמב"ם והאר"י).

13. האם צריך שכל הפרשיה תיכנס לחלל הקציצה או שאפשר שהיא תבלוט לחלל התיתורא?

לכתחילה יש להדר בזה, ומעיקר הדין מותר שתבלוט ויש מחמירים כמובא בהשל"ה.
ואף אם בולטת כנגד הפיטר (חתיכת עור שמוסיפים ומדביקים לתיתורא), כשר.
ואפילו למ"ד שדבק לא נחשב חיבור, מ"מ החתיכה מתבטלת לעיקר הבית. ולמנהג הספרדים יש להחמיר, ובשו"ת יבי"א פוסל.

14. האם רשאי לחתוך מגיליון הפרשיות כדי להכניסן בבתים?

רוב הפוסקים מתירים, ואף בפרשיות ישנות (מהרש"ג א' ש"י ה', מחצה"ש ל"ב י'). ויש מחמירים (מנחת יצחק ח"ו ה').

15. האם יש להדר ולהשתמש לבתים מדבק בהמה טהורה דווקא?

דבק סינתטי כשר לכתחילה (מ"ב ל"ב ר"כ, חזו"א תפילין י"א ט'), ויש מחמירים.

16. האם צורת הש' צריכה להיות כנוסח כתב הפרשיות?

אין צורך, מ"מ יש הידור בזה (מק"מ ל"ד ע"ה).

17. אם נקרע הגיד בתפירת בתי התפילין, האם יכול לקשור לו חתיכה נוספת?

יש להחליפו, אבל אם מתחילה היה קצר רשאי להוסיף (מ"א ל"ב ס"ח).

18. בית שניתן לקלף ממנו שכבת הצבע העבה, ונשאר שחור מתחתיה, מה דינו?

"טוב שיהיה צבע שאין אפשרות לקלפו, וצבע עבה שיכולים לקלוף בשלמות מכל צד פסול" (מ"ב ל"ב קפ"ה). והטעם, לפי שהצבע הוא דבר בפני עצמו, ואינו בטל לבית, וחוצץ בין הבית לאוויר (נשמת אדם כלל י"ד).

19. אם לא הוציא שערות כריכת הפרשיה בתפילין של ראש, מה דינו?

אינו מעכב, ולכתחילה צריך לתקן (שבה"ל ח"ד א').

לא בטוחים מתי מניחים תפילין ומתי לא? הכול על תפילין באות פדן.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח