בס"ד

בס"ד

תפילה להנחת תפילין או ברכה להנחת תפילין? ומהם זמני הנחת תפילין?

ניווט מהיר

רבים מכנים את ברכת התפילין בשם "תפילה להנחת תפילין", אך הביטוי הנכון הוא ברכת הנחת תפילין ולא תפילת תפילין או תפילת הנחת תפילין. את תפילת/ברכת התפילין יש לומר בעת הנחת התפילין ולפי השולחן ערוך והגר"א לברך בהנחת התפילין רק תפילה/ברכה אחת. לפני הנחת תפילין של יד יש לברך: "אשר קדשנו במצוותיו וציונו להניח תפילין". פסקו הרמ"א ואחרונים נוספים שיש לברך את התפילה/ברכה הנ"ל לפני הנחת תפילין של יד ולפני הנחת תפילין של ראש יש להוסיף ולברך עוד: "אשר קדשנו… על מצוות תפילין".

זמני הנחת תפילין – מתי מניחים תפילין ומתי לא מניחים תפילין?

כלל אמרו חכמים: "כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן", כלומר –  לפני העשייה, ובסמוך לה. לכן יש לברך את ברכת הנחת תפילין של יד רק לאחר העמדתן במקומן על הזרוע, ולפני קשירתן. וכן על תפילין של ראש – לאלה הנוהגים לברך ברכה נוספת – יש לברך אותה לאחר העמדתן במקומן על הראש, ולפני הידוק הרצועות של היד למקומן. ואם לא ברך על התפילין של יד, יברך לפני הנחת התפילין של ראש, ואם לא ברכה כלל, יכול לברך כל עוד התפילין מונחות עליו. וכן אם הניחן לפני זמני הנחת התפילין, יברך בהגיע הזמן הראוי להנחת תפילין, וימשמש בהן לפני אמירת הברכה.

בשבת וביום טוב אסור להניח תפילין, מכיון שימים אלו הם מוגדרים בתורה 'אות'. אם מניחים בימים אלה את התפילין, אשר גם הן למעשה 'אות' ("והיה לך לאות על ידך") – יש בכך משום זלזול במהות של ה 'אות'. וגם ביום טוב שני בחוץ לארץ, אסור להניח תפילין. ואם בכל זאת החליט להניחן בימים אלה לשם קיום מצוה, עובר עבירה משום 'בל תוסיף', ואף על פי שלא לשם מצוה – קיים אסור מדרבנן להניחן בפרהסיה, ונחלקו הפוסקים אם מותר להניחן בצנעה שלא לשם מצוה.

תפילה להנחת תפילין

הנחת תפילין יחיד – ברכה או תפילה של תפילין

בעיקרון מי שמתפלל ביחיד, מתפלל כמו מי שמתפלל בציבור, חוץ מהקטע של חזרת הש"ץ ואמירת קדושה, קדיש, וי"ג מידות. ובנוסף, הוא אינו קורא בתורה לבדו. כלומר, הוא כן אומר את כל ברכות השחר, פסוקי דזימרא, קריאת שמע וברכותיה, תפילת עמידה, תחנון (חוץ מי"ג מידות), אשרי ובא לציון, שיר של יום, אין כאלוקינו ועלינו לשבח. למעשה, כל השלב של הנחת תפילין ביחיד, הוא זהה לזה של הנחת תפילין במניין.

שעת הנחת התפילין

שעת הנחת התפילין או זמן הנחת תפילין נפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן ל סע' א-ב:
סעיף א: זמן הנחתן בבוקר, משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת, ברחוק ד' אמות, ויכירנו.

סעיף ב: אסור להניח תפילין בלילה,  שמא ישכחם ויישן  בהם….

ובזמן בין השמשות  ביאר המשנה ברורה סימן ל ס"ק ג וז"ל:

אם לא קיים עדיין מצות תפילין באותו יום, יניחם בין השמשות' דהינו ניתן לקיים מצות תפילין כל היום אך לא בלילה מחשש שמא ישכחם עליו וירדם. ואם לא הניח תפילין כל היום יכול להניח אפילו בין השמשות, קודם צאת הכוכבים.

מתי מניחים תפילין ומתי לא מניחים תפילין? 

עפ"י ההלכה וכשמדובר על תפילה להנחת תפילין ועל מתי לא מניחים תפילין, אין מניחין בימי שבת וביום טוב, לרבות ימי חול המועד של החג. כלומר, אין מניחים ב: ראש השנה, יום הכיפורים וחגי שלושת הרגלים (פסח, שבועות וסוכות (כולל חול המועד).
על מנת לא להחמיץ הנחת תפילין בימי שישי, רצוי להתעדכן בזמני כניסת השבת .
בנוסף כאמור, אין מניחים תפילין בשעות הלילה שמא יירדם איתם ויבזה את התפילין במהלך הלילה בשוגג.

האם אבל מניח תפילין?

לפי ההלכה, האבל אינו מניח תפילין ביום הראשון של האבלות בלבד, וביום השני של האבלות הוא מניחם כרגיל. נחלקו הפוסקים במקרה בו הפטירה הייתה ביום אחד והקבורה רק למחרת. לדעת הרב עובדיה יוסף והרב יוחנן סופר יש להניחם במקרה זה ללא ברכה.

האם בתשעה באב מניחים תפילין?

בתשעה באב מניחים תפילין. בני עדות ספרד מניחים בשחרית כרגיל וחולצים את התפילין לפני הקינות ואילו בני אשכנז מניחים תפילין רק בתפילת מנחה. המשיכו לקרוא על הלכות תפילין.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח