בס"ד

בס"ד

עונים לכם על השאלה: מה מברכים בהנחת תפילין?

ניווט מהיר

תפילה של יד אינה מעכבת תפילה של ראש ושל ראש אינה מעכבת תפילה של יד, מאחר ותפילה של יד ותפילה של ראש הן שתי מצוות נפרדות ולכן אינן מעכבות אחת את השנייה. ניתן להניח תפילין של יד ללא תפילין של ראש ולהיפך. הרמב"ם וספר החינוך מציינים את מצוות תפילין כשתי מצוות עשה נפרדות. מה מברכים בהנחת תפילין והאם נאמר תפילה להנחת תפילין או ברכה?

אז מה מברכים בהנחת תפילין?

גישת הרמב"ם, שאפשר לחלק את מצוות תפילין לשתי מצוות נפרדות, נובעת משינוי לשון הפסוק. על תפילין של יד כתוב: "וקשרתם לאות על ידך" ועל תפילין של ראש כתוב: "והיו לטוטפות בין עינך". (אכן נאמר "והיה לאות על ידכה",  אך מקור החיוב להניח תפילין מהפסוקים המובאים בקריאת שמע ומקורם בפרשת 'ואתחנן' וכך גם ספר החינוך. כלומר, יש הבדל באופן קיום המצווה. את התפילין של יד יש לקשור קשר של תפילין, ואילו תפילין של ראש יש להניח. זאת אומרת, שהמצווה היא האופן והדרך שיש לקיים את המצווה (אם זה בקשירה או בהנחה והידוק) וכך גם בהקדמה של הרמב"ם בהלכות תפילין  – שם כותב על תפילין של יד – שיש מצווה לקשור ואילו על תפילין של ראש, המצווה היא שיהיו מונחות על הראש.

בא הרמב"ן ומקשה על הרמב"ם ואומר: והרי לשניהם (יד וראש) יש את אותה המטרה והיא לשעבד את האדם לקב"ה. ואם אכן כך הדבר, הרי שמצווה אחת הן ולא שתיים, כפי שטוען הרמב"ם.

הרמב"ן מציין, כי הרמב"ם נסמך על הגמרא כמקור, ושם כתוב (במסכת מנחות) לחלק בין תפילין של יד לשל ראש. זאת ועוד, הרמב"ם מוסיף ונסמך על הלכות תענית (פרק ה' הלכה יא'), שם מצויין, כי יש האומרים שבתשעה באב אפשר להניח תפילין של יד ולא תפילין של ראש, הנקראים 'פאר'. משמע מזה שנכון לחלק בין יד לשל ראש, אך מנגד, אומר הרמב"ן שלמרות דברים אלה,  קשה לו עם שיטת הרמב"ם, כי לתפילין של יד ושל ראש יש מטרה אחת והיא  – 'למען תהיה תורת ה' בפינו' (שמות יג' ט'). התפילין, מטרתן לקשר ולשעבד את האדם לקב"ה וזה נעשה באמצעות שיעבוד המוח והלב. ומכאן, המצווה אחת היא, אלא שהיא פשוט מורכבת ובנויה משני חלקים, אשר מטרתם אחת היא.

האם מברכים על הנחת תפילין ברכה אחת או שתיים?

הגמרא מגיעה למסקנה, כי מי שלא מבחין בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מברך ברכה אחת ומי שמבחין בין תפילין של יד לשל ראש מברך שתי ברכות. נחלקו הראשונים בביאור דברי הגמרא. הרמב"ם רש"י והרי"ף מפרשים, שלכתחילה מברכים ברכה אחת על הנחת תפילין של יד ושל ראש ורק אם מבחין בין תפילין של יד לתפילין של ראש אז מברך שתי ברכות, כי צריך לברך פעם נוספת על של ראש. אבל הרא"ש ורבינו תם חולקים ומפרשים שתמיד יש לברך שתי ברכות.

לאור זאת מביא הרמב"ם קושיה ששאלו אותו  – מדוע אתה (הרמב"ם), פוסק שמברכים רק ברכה אחת על של יד ושל ראש והרי אתה מחלק בין יד לראש ואומר שהן שתי מצוות נפרדות? ואם כך הדבר, הרי היית צריך לחייב שתי ברכות על כל מצווה. עונה הרמב"ם שברכת המצוות מתוקנת על מטרת המצווה וכיוון שמטרת התפילין אחת היא –  למען תהיה תורת ה' בפינו שנשעבד את גופינו לקב"ה. לכן יש לברך רק ברכה אחת למרות שבפועל מקיים בהנחת התפילין שתי מצוות.

ההגר"א שואל – כיצד פוסק הרמ"א לברך על התפילין שתי ברכות בעוד שהתוספתא בבמסכת ברכות פוסקת, שלעולם לא מברכים על מצווה אחת שתי ברכות?

השולחן ערוך פוסק לברך ברכה אחת על הנחת תפילין ומקור ההלכה הוא פסק הרמב"ם דלעיל. הרמ"א חולק ופוסק לברך שתיים – על של יד יש לברך ברכת 'להניח' ועל של ראש ברכת 'על מצוות תפילין'. ומקשה הגר"א, שלכאורה התוספתא במסכת ברכות פרק ו' , פוסקת שאין לברך שתי ברכות על מצווה אחת ואפילו אם נטען שתפילין הן שתי מצוות  – הרי שגם זאת איננה סיבה מספקת לברך שתי ברכות. מדוע? מפני שאם מקיים את שתי המצוות בבת אחת אין לברך שתי ברכות וההוכחה היא מדברי התוספתא שאדם המפריש תרומות ומעשרות ביחד למרות שמקיים שתי מצוות גם תרומות וגם מעשרות בכל זאת מברך רק ברכה אחת. ואם כך הדבר, מדוע פוסק הרמ"א לברך שתי ברכות?

השולחן ערוך מקשה עוד קושיה על הרמ"א  – הרמ"א פוסק לברך שתיים ומוסיף שאחרי הברכה השנייה, יש לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם' בנוסף,מציין השולחן ערוך –  והרי 'ברוך שם' אומר רק מי שברך ברכה לבטלה! אם הרמ"א בכל זאת מחייב לברך שתי ברכות  – אז לשם מה צריך לומר אחרי הברכה השנייה 'ברוך שם'?

השולחן ערוך מבאר שבתפילין יש שני סוגים של ברכות. האחת היא ברכת המצוות והשנייה היא ברכת ההודאה על שמצוות התפילין מקשרת את ישראל לאבינו שבשמיים. עוד הוא מוסיף, שמאחר ועיקר הקשר הוא בפסוק של שמע ישראל, אז אנחנו מוסיפים את ההמשך שהוא אמירת ברוך שם. ואם כך הדבר, אז 'הברוך שם' אינם בגלל ברכה לבטלה, כי אם המשך לברכת ההודאה על הקשר עם הקב"ה.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח