בס"ד

בס"ד

שאלות ותשובות בנושא תפילין – כל התשובות בפנים

ניווט מהיר

האם בתפילין של ראש, הבתים צריכים להיות פרודים זה מזה?

עפ"י השולחן ערוך (לב, מ') "חריץ שבין הבתים צריך שיגיע עד התפר". גם ההגר"א והחתם סופר החמירו בזה.
כדי שלא יתקלקלו הבתים (בד"כ מחמת הזיעה) עדיף שהרוב יהיה פרוד. יש ששמים דבק בקציצה בחצי התחתון וגם בפנים. גם אם הדביק לגמרי ונשאר בראש הקציצה מופרד רק מעט, כשר (ביה"ל ע"ב מ' חריץ ע"פ החיי אדם). הכנו לכם: שאלות ותשובות בנושא תפילין.

האם הבתים של ראש ושל יד צריכים להיות זהים ושווים זה לזה בגודלם?

לא. אפשר שיהיו זהים ואפשר שיהיו שונים בגודלם. אין בכך לעיכובא.

עוד שאלות ותשובות בנושא תפילין

 

האם יש חשיבות לאיכות הצביעה של בתי התפילין למטרת הידור?

"עפ"י הרמ"א – "מצווה ליפותן מבחוץ ומבפנים". 'זה קלי ואנווהו' – נוהג גם בדברים נסתרים שאינם נראים בהכרח לעין באופן בולט ואף במקום נסתר.

מה דין התפילין של ראש אם נעשה בהן חריץ מזוייף (שלא במדויק במקום של החריץ האמיתי)?

תפילין פסולות.

האם מותר להדביק את התיתורא לאחר התפירה?

.מחלוקת. מעיקר הדין מותר (ביה"ל ל"ד נ"א "יתפור"). על פי החזו"א פסול ואין להתיר.

עד כמה צריכים להיות ריבועי הבתים מדוייקים? (אורך ורוחב)?

חשוב להקפיד שההבדל לא יובחן ע"י העין. מקובל ששינוי של עד 1 מ"מ מותר ואינו פוסל. המהדרין מקפידים שלא יהיה שינוי יותר מ 1% (כלומר 0.3-0.4 מ"מ).

מה צריך להקפיד במטלית/בד שכורך באמצעותה את הפרשיות?

חשוב שתהיה חלקה ונקיה, ללא שום סימונים ואותיות. בנוסף, חשוב שתהיה רחבה מספיק על מנת שתוכל להקיף את כל רוחב הקלף ולא רק חלקו. אין לבצע החלפה של מטלית/בד מפרשה לפרשה. פרשה שנתקלקלה או נפגמה ויש להחליפה, יש להחליף גם את הבד/מטלית.

מהו הפירוש של הידור "מכוונות"?

ברוב סוגי הבתים ניתן להשיג ברמת הידור עם תפירות מכוונות, שהחוט העובר בין הפרודות נראה מבחוץ ומועבר בשעת הכנסת הפרשיות וסגירת הבתים.

האם יש להקפיד לרבע הבית ידנית ולא באמצעות מכונה חשמלית?                     

לא ולא לעיכובא. אין חובה להקפיד בזה, לפי שגם ריבוע הנעשה במכונה חשמלית נחשב כח גברא (מנחת שלמה ח"ב ד' ט').

האם יש הידור בעשיית בית התפילין כמקשה אחת העשויה ללא תוספת חתיכות עור בתיתורא?

עפ"י גדולי הפוסקים, אין שום מקור להידור זה בעת ייצור תפילין.

אם נקבי התפירה, בהם עובר הגיד, גדולים מהרגיל (כמו שבד"כ ניתן לראות בתפילין פשוטות) – האם התפילין כשרות?

אם ניכר בעין ריבוע התפירה – כשר. יש להקפיד ש-2 החוטים העוברים בכל נקב אינם נוגעים זה בזה (שבה"ל ח"ה י"ד) ולכתחילה צריך להיזהר בזה.

האם מותר להשתמש באבקת עור, לצורך ביצוע תיקונים בעור התיתורא?

מחלוקת. לכתחילה אין להשלים ריבוע התיתורא (שבה"ל ח"ג ב'). ויש המתירים. יש להקפיד בפרט בתיתורא בחלק הנמצא מאחורי הקציצה בסמוך למעברתא. שם מצויים שם קפלים וחריצים המבטלים את ריבוע התיתורא

מהו שיעור גודל התפילין?

תיתורא (ללא המעברתא) – גודל מינימום – "לכתחילה לא יעשה אותם קטנים מאצבעיים על אצבעיים" (מ"ב ל"ב, מ"א). לרוב שיעורם נע בין 4 ל 5 ס"מ.
קציצה – בדומה לתיתורא ויש אפילו שמהדרין ששיעור זה יהיה בקציצה. גובה הבתים – אין לו שיעור מחייב ויש מהדרין שהגובה יהיה כמידת אורכו ורחבו.

האם צריך שכל הפרשיה תיכנס לחלל הקציצה או שאפשר שהיא תבלוט לחלל התיתורא?

לכתחילה יש להדר בזה, אולם יש שמתירים. אף אם בולטת מעט – כשר. למנהג הספרדים יש להחמיר, ובשו"ת יבי"א פוסל.

האם רשאי לחתוך מגיליון הפרשיות כדי להכניסן בבתים?

מחלוקת. רוב הפוסקים מתירים ויש מחמירים

האם יש להדר להשתמש לבתים מדבק בהמה טהורה דווקא?

מחלוקת. דבק סינתטי כשר לכתחילה ויש מחמירים.

האם צורת הש' צריכה להיות כנוסח כתב הפרשיות?

לא.

נקרע הגיד בתפירה, האם יכול לקשור לו חתיכה נוספת?

לא. יש להחליפו, אבל אם מתחילה היה קצר מידי (לפני שתפר) רשאי להוסיף

אם לא הוציא את שערות כריכת הפרשיה בתפילין של ראש, מה דינו?

אינו מעכב, אך נדרש לתקן.

 

המשיכו בקריאה למה מניחים תפילין ביד שמאל?

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח