בס"ד

בס"ד

הלכות תפילין – שאלות נפוצות וגם תשובות בנושא – חלק ב'

ניווט מהיר

בהמשך למאמר שלנו אודות 10 שאלות ותשובות נפוצות על הלכות תפילין, קבלו שאלות ותשובות נוספות, הפעם גם על נטילת ידיים או הסרת השעון כהכנה לפני ההנחה, ועוד. 

המיקום המדויק להנחת תפילין של יד

את תפילין של־יד יש להניח על פני שטח שריר הזרוע, שהוא החלק התפוח שבין המרפק לבית־השחי. לא כל החלק התפוח כשר לכך, אלא רק חציו התחתון, הקרוב יותר למרפק. יש האומרים שכל החלק התפוח כשר לכך. לפיכך, אם בית התפילין גדול, יש להניחו לכל אורך השריר ואף בחציו העליון, כדי שלא יצא חלק מהבית לשטח הבלתי תפוח שלצד המרפק, שם פסולה ההנחה.  כמו כן, כן יש להזהר בעת הורדת שרוול החולצה על התפילין, שלא להסיט את הבית לשטח זה.

הנוגע בידו בעת הנחת התפילין – האם צריך ליטול ידים?

כאמור, את התפילין של־יד מניחים על שטח השריר שבזרוע ובדרך כלל גם נוגעים במקום זה בעת ההנחה, וכך גם בעת הנחת התפילין של ראש – נוגעים במקום השיער שבראש. ונחלקו הפוסקים בנוגע לנטילת הידים: יש אומרים שהנגיעה היא חלק מהמצוה ואינה מצריכה נטילה ויש אומרים שאדם הנוגע בעת ההנחה צריך נטילה.

כיצד יש לנהוג במקרה שלא ניתן להניח את שתי התפילין?

מי שיש ברשותו רק תפילין של־יד, או רק של־ראש, או שמסיבה כלשהי אינו יכול להניח את שתיהן, יניח את מה שיש בידו להניח. אם מדובר בתפילין של־יד, יברך עליהן "להניח תפילין", ואם מדובר בתפילין של־ראש, לדעת השולחן־ערוך יברך עליהן "על מצוות תפילין" ולדעת הרמ"א יברך עליהן את שתי הברכות.

הצמדת קשר ה'יוד' לתפילין

ברצועה שבתפילין של־יד עושים קשר בצורת האות 'יוד'. יש לעשותו בצידו הימני של הבית (כאשר מניחים את התפילין על היד השמאלית), זאת כדי שבעת הורדת היד למטה לאחר ההנחה, יהיה הקשר סמוך ללב. יש להקפיד שהקשר יהא צמוד לבית.

מיקומהּ של הלולאה בתפילין של יד

את קשירת תפילין של־יד מבצעים על־ידי השחלת צידה האחד של הרצועה בלולאה הנעשית בצידה השני, ולאחר מכן משיכת הרצועה והידוקה ליד. מיקום הלולאה הוא בצידו הימני של הבית (כאשר מניחים על היד השמאלית), לצד קשר היוד הנ"ל.

האם גידם חייב בהנחת תפילין?

אדם שנקטעה ידו השמאלית, אם נקטעה היד לגמרי, דהיינו, לא נותר בה מספיק מקום הראוי לצורך הנחת תפילין, פטור מהנחת תפילין. יש אומרים שיניח על יד ימין ללא ברכה. ואם נותר בביד חלק מאיזור השריר התפוח, בו מניחים את התפילין, יניח ללא ברכה, ויכוון בעת הברכה על תפילין של־ראש, גם על תפילין של יד. ואם נותר בביד חלק מהזרוע שתחת המרפק, דינו ככל אדם, ויניח רגיל.

האם חציצה פוסלת את הנחת התפילין?

לדעת רוב הראשונים חציצה בין התפילין לגוף האדם פוסלת את הנחת התפילין, בין בתפילין של־ראש ובין בתפילין של־יד. יש מן הראשונים שסובר שהחציצה אינה פוסלת, אלא שבתפילין של־יד יש להקפיד שהתפילין לא תהיינה מונחות מעל הבגד.

האם צריך להסיר את השעון לפני הנחת התפילין?

ההלכה האמורה, שחציצה פוסלת בהנחת תפילין, מתייחסת לבתי התפילין עצמם, ויש להקפיד שלא תהיה חציצה גם במקום בו הרצועה מקיפה את הראש, וכן במקום בו היא מקיפה את היד לקשירת הבית. עם זאת, במקום הכריכות על היד ועל האצבעות ניתן להקל. ויש מן הפוסקים שכתבו כי למעשה ראוי להחמיר בחציצה אף במקום הכריכות, ולדעתם יש להסיר את שעון־היד לפני הנחת התפילין.

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?

אדם שיש תחבושת בראשו במקום הנחת הבית של התפילין, רשאי להניחו עליה את התפילין, אך לא יברך. כן אם יש תחבושת בידו במקום הנחת הבית, רשאי להניחו עליה ולא יברך. לגבי גבס – נחלקו הפוסקים אם דינו כתחבושת, או שאין להניח עליו תפילין כלל.

מהו המקור לכך שאיטר יד מניח תפילין על יד ימין?

איטר יד, דהיינו שעושה רוב מלאכתו רק ביד שמאל, מניח את התפילין של־יד על יד ימין. ושתי דרשות נאמרו בגמרא כמקור לכך: א. המילה 'יָדְךָ' כתובה בתורה בתוספת האות ה', "וקשרתם לאות על יָדְכָה" ומשמעות הדבר: "ידכה = יד כֵּהָה", כלומר יד חלשה. ב. סמיכות הפסוקים: "וקשרתם לאות על ידך… וכתבתם על מזוזות ביתך" – משמעות הדבר, שיש לקשור את התפילין ביד שבה כותבים, ואם כן, הנחת התפילין עצמן היא על היד השניה. אדם השולט בשתי ידיו, שעושה מלאכתו בשתיהן בשווה, יניח על יד שמאל.

אדם הכותב ביד אחת ועושה את שאר המלאכות בידו האחרת – על איזו יד מניח תפילין?

ישנה מחלוקת – לדעת רוב הראשונים וכן דעת הגר"א –הנחת התפילין היא על היד החלשה יותר, ולכן הכותב ביד אחת ואילו את רוב מלאכתו עושה ביד האחרת, עליו להניח על־גבי היד שכותב בה. ולדעת ראשונים אחרים וכן פסקו הרמ"א ואחרונים נוספים – יש לקשור ביד שכותב בה ולהניחן על־גבי היד האחרת, וזאת אף אם עושה באחרת את רוב מלאכתו. ויש שכתב כי הדעה השניה סוברת ששתי האפשרויות נפסקות להלכה, ואין אדם נחשב לאיטר, אלא כאשר הן הכתיבה והן רוב מלאכתו נעשות בידו השמאלית.

מה פירוש 'בין עיניך' האמור בהנחת תפילין?

נאמר בתורה במצות תפילין של־ראש: "והיו לטוטפות בין עיניך", ופירשו חז"ל את מקום הנחתן על־פי גזרה שווה מהכתוב: "לא תשימו קָרְחָה בין עיניכם". וכך דרשו: כשֵׁם שֶׁשָׁם מתפרש 'בין העינים' – במקום בו ניתן לאסור 'קרחה', כלומר, במקום צמיחת השיער, כך גם 'בין עיניך' האמור בתפילין פירושו במקום צמיחת השיער.ונקטה התורה לשון 'בין עיניך' – להורות שמקום ההנחה המדויק הוא בשטח המכוון כנגד השטח בין העינים.

מהי הגדרת איזור השיער להנחת תפילין של ראש?

כאמור, את התפילין של־ראש יש להניח באיזור צמיח השיער, במקום בו ישנם שורשי שיער ולא במקום בו נמשכות השערות על־גבי המצח. מי שנשרו שערותיו בשטח הנמצא בין העינים, יניח את התפילין במקום בו היו שורשי השיער טרם נשירתם. ואם מעולם לא צמח אצלו שיער בשטח זה, יניח את התפילין באֵזוֹר בו מצויים שורשי השיער אצל רוב האנשים. וכן מי שיש במצחו צמיחת שיער, יניח את התפילין במקום בו מצויה צמיחת שיער הראש אצל רוב האנשים.

היכן מקום התפילין של ראש בשיפוע הקדקוד?

גבול מקום ההנחה לתפילין האמור לעיל, הוא בצד המצח. ואילו בצידו האחר – יש אומרים שניתן להניחו על כל שטח שיפוע הקדקוד, ויש אומרים שאין להניחו מעבר לקו החצי של השיפוע, ויש לנהוג כדעה השניה. אך אם משום כך יהיה חלקו של הבית מונח על המצח – והדבר שכיח בתפילין גדולות – עדיף למושכו כלפי מעלה, כלומר מעבר לקו־החצי של השיפוע, מאשר להעמידו כלפי מטה, שכן אם חלקו מונח על המצח, פסולה ההנחה לכל הדעות.

 

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח