בס"ד

בס"ד

על ההבדלים בין קשר תפילין של ראש וקשר יד וצורות הקשירה

ניווט מהיר

 מה מאפיין קשר תפילין של ראש וקשר של יד?

קשר של תפילין הוא שם כולל לשני קשרים, אחד הוא קשר תפילין של ראש, כלומר בראש, ואחד ביד.הקשרים העשויים ברצועות התפילין נועדו כדי להדקם לגוף האדם. לצורת הקשר ישנה משמעות בפני עצמה, מלבד היותם חלק מהתפילין עצמם. מקור הקשר הוא הלכה למשה מסיני, ובתלמוד אמרו שהקשר הוא אחד משישה דברים שצריך כל תלמיד חכם ללמוד.

קשר תפילין של ראש

ישנם מספר סוגים של קשר של ראש –

קשר תפילין של ראש – מרובע

הקשר המרובע הוא הידוע כוותיק ביותר. הוא ידוע כבר מתקופת הגאונים והלאה..

קשר תפילין של ראש  – בצורת האות דלי"ת

עדות ראשונה שאומרת שצריך לעשות קשר שיש בו דלי"ת ממש, נמצאת בספר תרומת הדשן.

בשו"ת בית אהרן (תקפ"ז) יוצא נגד הקשר המרובע על אף שהוא מודה שרוב העם נוהגים בו, ומעדיף קשר דלי"ת ממש.

קשר של ראש – שיטת צאנז

קשר צאנז עשוי כשתי דל"תים ונראה כמ"ם סתומה. לקשר עם שתי דל"תים יש מקור בספר הזוהר. הקשר פותח על ידי רבי נתן אדלר שעמל רבות כדי ליצור קשר זה. תלמידו, החתם סופר השתמש בקשר זה.

יש הסוברים, שאין בהלכה למשה מסיני כל אמירה לגבי צורת קשר של ראש, אלא רק שצריך שיהיה קשר. שיטה זו מופיעה בכמה מן הראשונים (תוספות עירובין צ"ז, א, ד"ה "קשר"; תוספות הרא"ש שם, ד"ה "קשר"; האגודה שם, אות ק'; ספר העיטור, הלכות תפילין), ועל פיה כמובן אין הבדל בין צורות הקשירה השונות. אך שיטה זו היא דעת מיעוט, ולא נפסקה להלכה. מבין כל קשרי התפילין של ראש שתוארו לעיל,  השיטה המרכזית בפוסקים סוברת שאכן ההלכה למשה מסיני מחייבת שהקשר עצמו יהיה בצורת ד'. אבל לפי שיטה זו אין הקפדה על אופן מסויים של קשירה וצורה מסויימת של ד', אלא העיקר הוא שהקשר יהיה בצורת ד', בכל אופן שהוא.

קשר תפילין של יד

בצורת הקשר והלולאה ברצועת התפילין של יד קיימים שני מנהגים:

קשר שיוצאת ממנו לולאה קצרה לצד ימין, אשר דרכה משחילים את אורך הרצועה – כפי מנהג האשכנזים המתפללים "נוסח אשכנז", חסידי פולין והתימנים.

קשר יד שיוצאת ממנו לולאה ארוכה לצד שמאל, המושחלת במעברתא.  בחלק הלולאה היוצא משמאל למעברתא, משחילים את אורך הרצועה – כפי מנהג רוב החסידים והספרדים.

 היוד של קשר יד

קשר בצורת "יוד", הנמצא בקצה רצועת התפילין של יד.

ברצועת התפילין של יד יש שני קשרים: בקצה הרצועה של יד, יש קשר יד בצורת "יוד", ולידו יש קשר, שממנו יוצאת לולאה. "יוד" זאת נקראת "יוד של הקשר", כלומר, ה"יוד" הנמצאת ליד הקשר. יוד של הקשר צריכה להיות צמודה לבית של התפילין של יד

 

No more loose straps!
Sale! 49 ILS instead 59 ILS for 2 units or more (each)