בס"ד

בס"ד

הלכות תפילין – 10 שאלות נפוצות וגם תשובות בנושא – חלק א'

ניווט מהיר

כיצד יש להניח תפילין, ומתי? באיזה שלב חולצים את התפילין, ומה קורה כשהן נשמטות ממקומן? ענינו לכם על 10 שאלות נפוצות בנושא הלכות תפילין.

1. מתי לעשות את הכריכות על היד – לפני הנחת תפילין של ראש או לאחריה?

בעת הנחת תפילין של־יד ישנם שלשה שלבים: קשירת ה'בית' לזרוע, כריכת הרצועה סביב הזרוע, וכריכת הרצועה סביב האצבעות וכף־היד. לפי שולחן־ערוך, מיד לאחר קשירת הבית לזרוע יש להניח תפילין של־ראש, ואחר כך לכרוך את הרצועה של־יד סביב הזרוע; אולם לדעת האריז"ל, יש לכרוך את הרצועה סביב הזרוע לפני הנחת תפילין של ראש, וכך גם המנהג כיום. הטעם הוא: משום שללא הכריכה סביב הזרוע ה'בית' אינו מהודק לזרוע, ואינו נחשב ככקשור. ולגבי הכריכה סביב האצבעות – לכל הדעות יש לעשות רק לאחר הנחת תפילין של־ראש.

2. מתי אין להוציא את התפילין של ראש מתיק התפילין?

אין להוציא את התפילין של־ראש מתוך תיק או נרתיק לתפילין טרם הנחת התפילין של־יד, מ 2 סיבות –  1. משום שעובר בכך על איסור 'אין מעבירין על המצוות' – שהרי אם יעשה כן, יצטרך לעוזבן כדי להניח את התפילין של־יד. 2. משום שעל־פי תורת הסוד אסור לעשות כן. כמו כן, במקרה ששתיהן מונחות כבר מחוץ לתיק, אין 'להכין' את התפילין של־ראש להנחה.

3. החולץ תפילין ומניחן בשנית – האם צריך לברך?

מי שהניח תפילין, ולאחר מכן הורידם מתוך כוונה להחזירם לאלתר, לדעת השולחן ערוך עליו לשוב ולברך כשמניחן בשנית; ולדעת הרמ"א, אם אכן חזר והניחן לאלתר, אינו מברך. ואם בעת הברכה על ההנחה הראשונה היה בדעתו להסיר את התפילין ולהניחן שנית – לכל הדעות אינו מברך על ההנחה השניה. ואם חלץ כדי להכנס לשירותים, או כדי לאכול סעודה קבועה – לכל הדעות עליו לשוב ולברך.

4. תפילין שנשמטו ממקומן – האם צריך לברך ככשמחזירן?

מי שהניח תפילין, ואחר כך נשמטו התפילין ממקומן מאליהן – אם נשמטו רק מעט, אינו מברך כשמחזיר למקומן, אך אם נשמטו ברובן, או לגמרי, עליו לברך שנית.

5. מה הדין במקרה שהתרופף הידוק התפילין לאחר הנחתן?

אם טרם שהניח תפילין של־ראש התרופף ההידוק של יד, יהדק שנית ולא יברך. אולם אם ההידוק בתפילין של יד או של ראש, התרופף לאחר הנחת התפילין של ראש, עליו לברך כשמהדקן. אם ההידוק התרופף במהלך התפילה,לדעת הרמ"א, אינו מברך כשמהדקן, משום שבשעת התפילה אינו מסיח דעתו מן התפילין, והריהו כחולץ על דעת להניח לאלתר.

6. המסיר את התפילין כדי לשנות את גודל הרצועה – האם צריך לברך שנית?

אדם המסיר את התפילין מראשו כדי להגדיל או להקטין את הרצועה על־מנת שהתפילין תהיינה במידה הראויה, לדעת השולחן־ערוך והגר"א עליו לברך כשוב כשמחזירן למקומן. ולדעת הרמ"א אינו מברך. ואם בעת הנחתן לא התאפשר לו להדקן לראש בגלל גודל הרצועה, ועתה מסדר את הרצועה באופן שיוכל להדקן לראש, לכל הדעות אינו מברך שנית, בגלל שטרם סיים את הנחת התפילין.

7. הלכות תפילין: באיזה שלב ניתן לחלוץ את התפילין?

נוהגים שלא לחלוץ את התפילין עד לאחר אמירת קדושת 'ובא לציון', ועל־פי תורת הסוד אין לחלוץ עד לאחר אמירתם או שמיעתם של שלשה קדישים וארבע קדושות. האריז"ל נהג שלא לחלוץ עד לאחר 'עלינו לשבח'. וביום שיש ברית מילה בסיום התפילה, ראוי להמתין עד לאחריה, כיון שגם התפילין וגם הברית הן 'אות', ובתפילין יש כביכול נתינת טעם למעשה המילה.

8. מתי חולצים את התפילין בימי קריאת התורה (שני וחמישי)?

בימי שני וחמישי, תעניות ציבור וחנוכה, מועדים בהם קוראים בתורה, יש להמתין עד לאחר הכנסת ספר־התורה למקומו. לפיכך, במקומות שבהם נוהגים להכניס את ספר התורה לארון הקודש רק לאחר 'קדיש תתקבל', (הנאמר לאחר 'ובא לציון'), יש להמתין עד לאחר הכנסת הספר.

9. מדוע חולצים את התפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף?

במסגרת הלכות תפילין, בימי ראש חודש נהוג לחלוץ את התפילין לפני תפילת מוסף. עושים זאת מ-2 טעמים: 1) בקהילות רבות לומר במוסף קדושת 'כתר', כלומר, לפתוח את אמירת הקדושה בחזרת הש"ץ במילים: "כתר יתנו לך ה' אלקינו…", ואין ראוי שבאותה שעה יהא 'כתר' אחר בראש האדם, כלומר, התפילין. 2) שכשם שביום טוב אין מניחים תפילין, כך יש לנהוג בתפילת מוסף שמזכירים בה את מוספי ראש־חודש, אשר עת הקרבתם כיום טוב שאין להוסיף בו אות.

10. מדוע ממהרים בחליצת התפילין בראש חודש?

נוהגים לחלוץ את התפילין בראש־חודש לאחר אמירת 'חצי קדיש' שלפני תפילת מוסף ועושים זאת בחופזה, בכדי לקצר ככל האפשר את משך השהייה בין הקדיש לתפילה.

No more loose straps!
Sale! 49 ILS instead 59 ILS for 2 units or more (each)